وضع قوانین جدید برای جلوگیری از آلودگی ‌های بیولوژیکی در مامویت های فضایی

وضع قوانین جدید برای جلوگیری از آلودگی ‌های بیولوژیکی در مامویت های فضایی

 

به گزارش پایگاه اینترنتی ناسا، دستور اول درباره کنترل آلودگی ‌های بیولوژیکی آینده توسط خاک زمین در تمامی ماموریت ‌های مرتبط با ناسا با هدف فرود آمدن بر سطح ماه، دور زدن در مدار ماه، و به طور کلی هر نوع تماس با کره ماه است.

دستور دوم مربوط به سفر تاریخی انسان به سیاره مریخ است. ناسا در این دستور جدید، سیاست ‌های قبلی خود را که می ‌توانست سفر انسان را به مریخ به طور کلی ممنوع کند، اصلاح کرد.

هدف از این دستورالعمل به حداقل رساندن انتقال آلودگی ‌های بیولوژیکی مضر از زمین به مریخ و از مریخ به زمین، با استفاده از اطلاعات به دست آمده از آژانس فضایی بین‌المللی و ماموریت ‌های رباتیک به مریخ، است.

در سیاست های اضافه شده آمده است: هیچ ماده بیولوژیکی در ماه یا اطراف ماه باقی نمی ماند و انسان نباید بخشی از مریخ را آلوده کند یا با میکروب های سیاره سرخ به زمین بازگردد.

ناسا قرار است ماموریت های سرنشین داری را به ماه در سال ۲۰۲۴ و به مریخ در دهه ۲۰۳۰ انجام دهد.